Ofertë për blerje pajisjesh dhe mobiljesh për bashkitë partnere të Projektit EU4M

Titulli i kontratës: blerje pajisjesh dhe mobiljesh për bashkitë partnere të Projektit EU4M.

Projekti: “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Ref. Publikimi: EU4M – 35

 

Dega NALAS në Shqipëri, në emër të projektit “BE për Bashkitë”, synon të akordojë një kontratë për “blerje pajisjes dhe mobiljesh për bashkitë partnere të Projektit EU4M”, me asistencë financiare të Bashkimit Evropian.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është data 05/07/2024 ora 14:00 me postë ose dorazi në adresën: Dega NALAS në Shqipëri, Rr. “Donika Kastrioti”, Ndërtesa Tekno-Project , Kati 14, Apt. 3/1, Tirana, Albania.

Procedura e thjeshtuar e tenderit dhe informacione të tjera për tenderin jepen më poshtë.

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest