Grantet

Përmes granteve BE për Bashkitë do të përmirësojnë kushtet sociale, ekonomike dhe mjedisore të bashkive në Shqipëri dhe të sigurojë një jetë më të mirë për komunitetet lokale sipas standardeve të BE -së.

[

Lëviz Poshtë

FUSHAT PRIORITARE TË GRANTEVE PËR BASHKITË

Promovimi dhe mbështetja e zhvillimit ekonomik vendor të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës

Rehabilitimi dhe modernizimi i infrastrukturës dhe shërbimeve publike vendore

Mbrojtja e mjedisit, gjelbërimi dhe eficienca e resurseve në nivel vendor

Promovimi i të rinjve, kulturës dhe sporteve në komunitetet lokale

Për 61 bashkitë do të ketë dy thirrje të hapura për grantet për të mbështetur përmirësimin e infrastrukturës lokale, mundësimin e shërbimeve publike më cilësore si dhe të ndikojnë në zhvillim të qëndrueshëm të ekonomise lokale. Përmes granteve BE për Bashkitë do të kontribuojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së jetesës të qytetarëve shqiptarë.

Thirrja e parë e granteve

Madhësia e grantit
100.000 EUR – 200.000 EUR
Pranueshmëria
61 bashkitë
Numri i granteve
5 - 7
Fushat prioritare
Përmirësime të infrastrukturës dhe shërbimeve publike vendore, përmirësime në sektorin e arsimit dhe fushën sociale, rehabilitime urbane, zhvillimi ekonomik vendor
Procesi i vlerësimit, përzgjedhjes dhe kontraktimit
7 - 9 muaj
Periudha e zbatimit
Deri në 13 muaj

Thirrja e dytë e granteve

Madhësia e grantit
20.000 EUR – 50.000 EUR
Pranueshmëria
61 bashkitë
Numri i granteve
12 - 15
Fushat prioritare
Shërbimet publike vendore, mbrojtja e mjedisit, aktivitete të natyrës socio-ekonomike, si p.sh., mbështetja e të rinjve, start ups, shërbime të karakterit social etj.
Procesi i vlerësimit, përzgjedhjes dhe kontraktimit
7 - 9 muaj
Periudha e zbatimit
Deri në 9 muaj

Pin It on Pinterest