Çfarë është BE për Bashkitë?

BE për Bashkitë është projekt i ri i financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi tij është të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Projekti BE për Bashkitë do të mbështesë zhvillimin e infrastrukturës vendore duke mundësuar shërbime publike më cilësore dhe zhvillim ekonomik vendor të qëndrueshëm. Projekti do të ndikojë drejtpërsëdrejti në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe perspektivës për qytetarët shqiptarë në komunitetet e tyre.

OBJEKTIVA SPECIFIKË TË PROJEKTIT:

Të mbështesë bashkitë në zbatimin e objektivave dhe planeve të tyre strategjike të zhvillimit

Të përforcojë kapacitetet e bashkive për përthithjen dhe menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian

Prioritet i projektit “BE për Bashkitë” është mbështetja e proceseve strategjike, cilat do t’iu mundësojnë aktorëve të qeverisjes lokale të mobilizojnë burimet për të zbatuar planet dhe strategjitë e tyre. BE për Bashkitë do të ndihmojë në krijimin e një praktike më të mirë për qeverisjen vendore dhe qytetarët se si duhet të përcaktohen, konsultohen dhe zbatohen përparësitë e zhvillimit të komuniteteve lokale dhe roli i drejtpërdrejtë që BE mund të ketë në përmirësimin e qeverisjes dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Përmes mbështetjes së bashkive në Shqipëri, projekti do të ndikojë në zhvillimin dhe rritjen e kontributit të tyre në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

ÇFARË DO TË BËJË BE PËR BASHKITË?

Do të adresojë problemet themelore që ndikojnë në cilësinë e jetës së komuniteteve lokale në Shqipëri nëpërmjet investimeve në infrastrukturë dhe përmirësimit të shërbimeve publike;

Do të kontribuojë në krijimin e një mjedisi favorizues për zhvillimin ekonomik dhe kohezionin social në nivel vendor;

Do të forcojë kapacitetet për mobilizimin e fondeve për financimin e projekteve të investimeve kapitale (të parashikuar në planet strategjike të zhvillimit të bashkive);

Do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve vendore për përthithjen dhe zbatimin e asistencës financiare nga Bashkimi Evropian;

Do të ndihmojë në krijimin e një modeli ose “praktike më të mirë” për qeverisjen vendore dhe qytetarët se si duhet të përcaktohen, konsultohen dhe zbatohen prioritetet zhvillimore në komunitet.

Foto e realizuar nga Bujar Gashi

KOMUNITETI I BE PËR BASHKITË


Qytetarët: projekti do të mbështesë investimet të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë së jetesës të komuniteteve lokale.


Bashkitë: projekti do të mbështesë bashkitë nëpërmjet granteve për të përmirësuar infrastrukturën publike vendore, për të ofruar shërbime publike më cilësore, për të kontribuar në zbatimin e planeve të tyre strategjike dhe rritjen e kapaciteteve vendore për menaxhimin e fondeve të BE-së.


Qeveria Qendrore: projekti do të ofrojë asistencë për zbatimin e objektivave strategjike të reformës territoriale dhe të decentralizimit me synim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, promovimin e zhvillimit ekonomik në nivel vendor dhe uljen pabarazive zhvillimore territoriale.


Organizata të Shoqërisë Civile (OSHC): duke inkurajuar fuqizimin e komuniteteve vendore, projekti do të kontribuojë në lehtësimin e angazhimit të OSHC-ve në proceset zhvillimore vendore dhe në rritjen e ndërgjegjësimit në standardet e BE-së.

Pin It on Pinterest