Thirrja e dytë për grante

Projekti “BE për Bashkitë”  ka hapur thirrjen e dytë për aplikime në skemën e granteve për të gjitha bashkitë. Të 61 bashkitë mund të aplikojnë deri më 10 Qershor 2022.

Thirrja e dytë e skemës së granteve të projektit “BE për Bashkitë” do të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive si dhe do të përmirësojë kushtet mjedisore dhe social-ekonomike të komuniteteve lokale në Shqipëri.
Nëpërmjet kësaj thirrjeje do të mbështeten 12 deri në 15 bashki të cilat me projektet e tyre duan të përmirësojnë infrastrukturën dhe shërbimet publike vendore, mbrojtjen e mjedisit dhe qëndrueshmërinë, fuqizimin e të rinjve dhe komunitetit dhe zhvillimin social.

Kohëzgjatja e projekteve fituese të financuara nga kjo thirrje do të jetë 6 deri në 9 muaj.

Fushat Prioritare

Ndërhyrje në shkallë të vogël për të përmirësuar infrastrukturën dhe cilësinë e shërbimeve publike vendore.

Promovimi i mbrojtjes së mjedisit, gjelbërim i qyteteve, rritja e  qëndrueshmërisë së qytetit dhe përdorimi efikas i burimeve në nivel vendor

Fuqizimi i të rinjve dhe komunitetit, dhe zhvillimi i arsimit, shërbimeve sociale, kulturës dhe sportit në nivel vendor.

Madhësia e granteve

Shuma minimale: 20 000 euro
Shuma maksimale: 50 000 euro

Bashkëfinancimi

Minimumi: 10% e kostos totale
Maksimumi: 30% e kostos totale

Komponenti i Investimit

Minimumi: 50% e kostos totale
Maksimumi: 70% e kostos totale

Procesi i Aplikimit


13 Prill 2022

Shpallja e
thirrjes së dytë

Dorëzimi i propozimeve

10 Qershor 2022Korrik 2022

Vlerësimi i
propozimeve

Verifikimi final

Gusht 2022Shtator 2022

Kontraktimi

Afati për aplikim

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen pranë zyrave të projektit në adresën Rruga ‘Donika Kastrioti’, Pallati Tekno-Projekt, H.1, Kati 4rt, Ap. 3/1, Tiranë (Pranë ambasadës së Kosovës) deri më 10 Qershor 2022

Për çdo pyetje apo paqartësi na shkruani në [email protected].

Pin It on Pinterest