Manual për Menaxhimin Financiar të Projekteve të Financuara nga BE

Manuali për Menaxhimin Financiar të Projekteve të Financuara nga BE ka si qëllim të evidentojë sfidat me të cilat janë përballur bashkitë përfituese të granteve nga projekti ‘BE për Bashkitë’ dhe të propozojë  praktika të mira dhe rekomandime se si këto sfida mund të tejkalohen. Ndërkohë që gjetjet dhe rekomandimet lidhen ekskluzivisht me grantet e projektit ‘BE për Bashkitë’, ato kanë rëndësi dhe për raste të tjera të zbatimit të projekteve të financuara nga BE-ja apo donatorë të tjerë. Në këtë kuadër, ky material i ilustruar synon të ndihmojë bashkitë në menaxhimin e projekteve të BE-së në të ardhmen dhe përfshin identifikimin e sfidave të zakonshme që lidhen me menaxhimin e fondeve të BE-së, ndërgjegjësimin për masat paraprake që mund të ndërmerren për të evituar apo adresuar këto sfida, rishikimin e sistemeve dhe procedurave të brendshme të bashkive për të shmangur sfidat e tilla në të ardhmen, sigurimin e qëndrueshmërisë së rezultateve për të ardhmen, dhe përmirësimin e marrëdhënieve institucionale ndërmjet bashkive, institucioneve qendrore, Shoqatës për Autonominë Vendore dhe Delegacionit të BE-së.

Për më shumë lexoni manualin këtu.

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë
BE për Bashkitë – Një histori suksesi

BE për Bashkitë – Një histori suksesi

Katalog "BE për Bashkitë - Një histori suksesi", produkt i skemës së granteve “BE për Bashkitë” i financuar nga Bashkimi Evropian, ofron një pasqyrë të projekteve të zbatuara nga 19-të bashkitë fituese, të përzgjedhura nga thirrja për propozime. Skema e Granteve “BE...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest