Përvoja e “Be për Bashkitë” në menaxhimin e fondeve të BE-së në buxhetin vendor

Studimi “Menaxhimi i Fondeve të Bashkimit Evropian në Buxhetin Vendor” ka si qëllim të analizojë në mënyrë të strukturuar sfidat e bashkive dhe të ofrojë rekomandime për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe  institucional për procedurat për buxhetimin, hapjen e llogarive bankare për projektet,  dhe prokurimin publik me fonde të BE-së. Gjithashtu, duke u nisur nga praktikat e mira të rajonit, nëpërmjet këtij studimi, NALAS, paraqet modele dhe rekomandime për  instrumentet e domosdoshëm për të ndihmuar bashkitë në absorbimin dhe menaxhimin  e asistencës financiare të BE-së nëpërmjet fondeve për parafinancimin, bashkë-financimin dhe mbulimin e kostove të TVSH-së.  “BE për Bashkitë” evidenton se, përveç çështjes së kapaciteteve, sfida kryesore e bashkive në zbatimin e projekteve të financuara nga donatorët lidhet me kuadrin rregullator dhe praktikat individuale të bashkive për menaxhimin e asistencës  financiare nga BE-ja, pas nënshkrimit të kontratës së grantit. Kuadri rregullator i paplotë  dhe mungesa e praktikave të qarta dhe unifikuara kanë çuar në vonesa të mëdha në zbatimin e projekteve.

 

Kliko këtu për të shkarkuar/lexuar studimin.

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë
BE për Bashkitë – Një histori suksesi

BE për Bashkitë – Një histori suksesi

Katalog "BE për Bashkitë - Një histori suksesi", produkt i skemës së granteve “BE për Bashkitë” i financuar nga Bashkimi Evropian, ofron një pasqyrë të projekteve të zbatuara nga 19-të bashkitë fituese, të përzgjedhura nga thirrja për propozime. Skema e Granteve “BE...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest