Bashkia Pukë


Bashkia për të rinjtë

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (90%)

Kontributi Kombëtar (10%)

Komponenti i Investimit (60%)

Objektivi Kryesor

Kontributi në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve lidhur me arsimin dhe  sportin për të rinjtë në Bashkinë Pukë.

Aktivitetet Kryesore

  1. Rikonstruksioni i Qëndrës Sportive dhe rehabilitimi i zones së gjelbër përreth.
  2. Rinovimi i palestrës së shkollës “Migjeni” Pukë.
  3. Krijimi i Qëndrës së Inovacionit në fushën e promovimit online, marketingut dhe inovacionit për të rinjtë dhe sipërmarrësit e rinj.
  4. Organizimi i aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë dhe grupet e synuara të zones.
  5. Vizitë studimore në bizneset lokale.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Qëndra Lokale Sportive e rikonstruktuar dhe e aksesueshme nga 800 të rinj

Palestra e shkollës “Migjeni” e rinovuar me 300 nxënës përfitues

Qëndra e Inovacionit e krijuar që do të përdoret nga 600 të rinj. Manualet e trajnimit me temë “Aftësitë dixhitale dhe Sipërmarrja”, krijuar (zhvilluar) për 150 te rinj në Pukë

Kapacitetet e 45 të rinjve të përmirësuara përmes 3 sesioneve trajnuese mbi aftësitë dixhitale dhe sipërmarrjen.

4 aktivitete të shikueshmërisë (vizibilitetit) do të zbatohen gjatë projektit me pjesëmarrjen e 160 qytetarëve të Bashkisë Pukë.

Pin It on Pinterest