Bashkia Tropojë


Të rinjtë aktive në Bashkinë e Tropojes (ATY4M)

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (90%)

Kontributi Kombëtar (10%)

Komponenti i Investimit (50.14%)

Objektivi Kryesor

Aftësitë dhe shërbimet e përmirësuara në Bashkinë Tropojë, për ri-vitalizimin e jetës së të rinjve në bashkinë e tyre.

Aktivitetet Kryesore

  1. Takimi fillestar me fokus kuadrin e manaxhimit të projektit, planin e punës, ndarjen e detyrave dhe manaxhimin financiar, me praninë e përfaqësuesve të Bashkisë Tropojë dhe përfaqësuesve të OJQ “Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare”.
  2. Rindërtimi i Qendrës Rinore për tre muaj, në përputhje me kontratën e firmosur me Bashkinë Tropojë.
  3. Përgatitja dhe Krijimi i Këshillit Rinor dhe Planit të Punës për Rininë (YoWP)
  4. Aktivitete për rritjen e kapaciteteve për Qendrën Rinore: trainim 3 (tre) ditor me përfaqësues nga sektori i rinisë në Bashkinë Tropojë dhe të rinj; Sesione informuese për nxënës të trainuar në shkollat e mesme rreth çështjeve të pjesëmarrjes së të rinjve në strukturat vendim-marrëse dhe rreth rolit të tyre në komunitet; Përdorimi i metodave stimuluese nëpërmjet shembujve të mirë nga Bashkimi Europian të cilat do t’i prezantohen audiencës rinore nga organizata partnere, me qëllimin për të stimuluar ndërgjegjen e tyre dhe vlerën e tyre për shoqërinë; një seminar 5-ditor do të organizohet me përfaqësues të Këshillit Rinor të Tropojës në një kamp rinor; trainim 3-ditor i modelit “ peer to peer”, me module të posaçme trajnimi rreth procesit të vendim-marrjes.
  5. Komunikimi dhe vizibiliteti i Qendrës Rinore: Dizenjimi, printimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese; Organizimi i Ditës Kombëtare të Rinisë në bashkia, me praninë e shumë përfaqësuesve nga palët e interesuara.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Qendra Rinore e krijuar në ndërtesen e ri-konstruktuar në Tropojë dhe mbështetje operative për 3 iniciativa rinore (1 debat me pjesëmarrjen e 16 të rinjve, 1 iniciativë e klubeve sportive me pjesëmarrjen e 15 të rinjve, krijimi i 10 grupeve vullnetare me pjesëmarrjen e të rinjve dhe kuptimi i tyre lidhur me integrimin Europian.

Këshilli Rinor i krijuar dhe funksional dhe Plani i Punës i hartuar dhe operativ për 5 vite. Nje staf i Qendrës Rinore i aftësuar dhe në gjendje të manaxhojë programin e Këshillit Rinor si dhe të bashkëpunojë me Bashkinë Tropojë.

10 persona nga stafi i Bashkisë Tropojë, të aftësuar dhe në gjëndje të manaxhojnë programin rinor si dhe të bashkëpunojnë me Këshillin Rinor.

Pin It on Pinterest