Shpallje tenderi për blerje karburanti

Titulli i kontratës: Blerje karburanti për automjetin e projektit

Projekti: “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Ref. publikimit: EU4M – 26

Degal e NALAS në Shqipëri, në emër të Projektit “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities), dëshiron të blejë për nevoja të veta karburant duke akorduar një kontratë “Blerje karburanti për automjetin e projektit” me asistenca financiare nga Bashkimi Evropian.

Lutemi plotësoni dokumentet e mëposhtme dhe i dërgoni ato në adresën e mëposhtme:

Dokumenti i Procedurës së Thjeshtuar të Tenderit (Simplified Tender Procedure Document)
Formulari i Identifikimit Financiar (Financial Identification Form)
Oferta financiare (Financial Offer)
Formulari i identifikimit të ofertuesit (Legal Entity Form)

 

Afati për dorëzimin e ofertës dhe dokumenteve përkatëse është 23.06.2023, në orën 12:00 (drekë) në adresën Rruga: ‘Donika Kastrioti’, Pallati Tekno-Projekt, H.1, Kati 4rt, Ap. 3/1, Tiranë.

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest