Bashkia Shkoder


Nxitja e Përfshirjes Sociale dhe Zhvillimit të Komunitetit

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (89.95%)

Kontributi Kombëtar (10.05%)

Komponenti i Investimit (67.24%)

Objektivi Kryesor

Kontributi në integrimin dhe përfshirjen sociale të zonave periferike dhe vulnerabël të Bashkisë Shkodër.

Aktivitetet Kryesore

  1. Rehabilitimi i infrastrukturës së QKMF-së dhe zonës së gjelbërt përreth.
  2. Mobilimi dhe pajisja i ambjenteve të çerdhes dhe kopshtit dhe tualeteve përkatëse.
  3. Vlerësimi i nevojave dhe analiza e mangësive përsa i përket shërbimeve që do të ngrihen.
  4. Vlerësimi i nevojave dhe analiza e mangësive përsa I përket kapaciteteve të stafit të bashkisë për të ofruar këto shërbime.
  5. Trajnimi i stafit të cilët punojnë më individët dhe grupet vulnerabël apo në risk.
  6. Qasja dhe mbështetja peer-to-peer ndërmjet stafit në terren të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe stafit të bashkisë.
  7. Aktivitete gjithëpërfshirëse të ofruara për të rinjtë, anëtarë të familjeve vulnerabël të cilët trajtohen apo marrin shërbime pranë QKMF-së.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Ngritja e një qendre komunitare multi-funksionale dhe ofrimi i shërbimeve për 500 anëtarë të komunitetit që përfitojnë çdo vit, në një zonë të pazhvilluar dhe informale të Lagjeve 1 ​​& 2 të Bashkisë Shkodër.

Një çerdhe dhe kopsht për fëmijë në ambientet e godinës së QKMF-së me një kapacitet prej 150 fëmijësh dhe familjesh përfituese.

Program zhvillimi për të rinjtë dhe aktivitete për 150-180 të rinj që përmirësojnë aftësitë e tyre të buta; aktivitete edukative dhe argëtuese.

6 evente dhe aktivitete vizibiliteti, promovuese të vlerave të BE-së të integruara në QKMF, me pjesëmarrjen e 200 personave/të rinjve.

7 staf të bashkisë të aftë për të punuar me individët dhe grupet vulnerabël e në rrezik.

Pin It on Pinterest