Bashkia Lushnje


Çlirimi i Potencialit të Rinisë së Bashkisë Lushnje

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (89.99%)

Kontributi Kombëtar (10.01%)

Komponenti i Investimit (63.4%)

Objektivi Kryesor

Permiresimi i sherbimeve bashkiake te cilat kontribojne ne permiresimin e kushteve socio-ekonomike te rinise ne Bashkine Lushnje.

Aktivitetet Kryesore

  1. Krijimi i nje qendre rinore: Rregullimi i nje ndertese ekzistuese e cila do e transformohet ne nje qender rinore multi-funksionale.
  2. Funksionimi i nje qendre rinore nepermjet: Krijimit dhe funksionimit te kater klubeve rinore; Organizimi i tre kurseve edukative per mbeshtetjen e talenteve rinore; Organizimi i te pakten 16 aktiviteteve “nga te rinjte, per te rinjte”; Organizimi i ekspozites per riciklimin.
  3. Aktivitetet e komunikimit dhe vizibilitetit: pergatitja e nje videoje promovuese, dizenjimi i materialeve promovuese, inagurimi i Qendres Rinore dhe aktiviteti perfundimtar i projektit.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Nje Qender Rinore multifunksionale e krijuar ne Bashkine Lushnje, qe ofron 6 sherbime publike ndaj te pakten 230 te rinjve.

Ndergjegjesim me i rritur i te rinjve rreth vlerave te BE-se ne lidhje me mbrojtjen e mjedisit si dhe pjesemarrja aktive e te pakten 60 te rinjve ne 16 aktivitete kulturore dhe sportive.

Pin It on Pinterest