Bashkia Lezhë


Zhvillimi i turizmit në Lezhë

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (90%)

Kontributi Kombëtar (10%)

Komponenti i Investimit (60.39%)

Objektivi Kryesor

Sherbimet bashkiake të përmirësuara për të kontribuar në zhvillimin e potencialeve turistike të Lezhës si dhe për të promovuar ofertën turistike.

Aktivitetet Kryesore

  1. Organizimi i një takimi publik rreth planit dhe vizionit të Bashkise Lezhë për turizmin.
  2. Organizimi dhe ndërtimi i një zyre informuese (info point) në plazhin e Shëngjinit, Lezhë dhe mbikqyrja e punimeve.
  3. Organizimi i aktiviteteve për rritjën e kapaciteteve për stafin e Bashkisë Lezhë: Një sesion trainimi për stafin e bashkisë që punon në sektorin e turizmit, kulturës dhe komunikimit; Një vizitë studimore e stafit të bashkisë në Bashkinë e Budvës me qëllim përfitimin nga eksperienca e tyre në promovimin e turizmit.
  4. Promovimi i një oferte më të mirë turistike; Organizimi i dy takimeve të përbashkëta me bizneset dhe agjensitë turistike në Bashkinë Lezhë, me qëllim koordinimin e përpjekjeve të përbashkëta.
  5. Organizimi i eventit përmbyllës për inagurimin e zyrës së informacionit.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Një zyrë informuese qe ofron informacione rreth turizmit në përputhje me standardet bashkëkohore për 5000 turistë në plazhin e Shëngjinit.

10 antarë nga stafi i Bashkisë Lezhë, janë më të informuar dhe të aftësuar lidhur me turizmin, sektori i kulturës dhe komunikimit është i trajnuar me njohuritë e nevojshme për të ofruar informacion turistik, bregdetar, kulturor, historik dhe gastronomik.

Bashkëpunim më i mirë ndërmjet Bashkisë Lezhë dhe bizneseve të turizmit, nëpërmjet organizimit të 2 (dy) takimeve me rreth 50 pjesëmarrës në secilin takim, me qëllim promovimin e shërbimeve bashkëkohore turistike, për një ofertë më të mirë turistike në Lezhë.

Pin It on Pinterest