Bashkia Gjirokastër


Ndërtimi i tregut lokal artizanal tradicional romë në Gjirokastër

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (90%)

Kontributi Kombëtar (10%)

Komponenti i Investimit (70%)

Objektivi Kryesor

Përmirësimi i kushteve socio-ekonomike të popullatës lokale rome në bashkinë e Gjirokastrës. 

Aktivitetet Kryesore

  1. Ndertimi i tregut rom.
  2. Brandimi i produkteve të artizanatit vendas gjirokastrit.
  3. Fushatë promovuese e markës vendase Gjirokastër të produkteve artizanale rome
  4. Organizimi i Qendrës Komunitare
  5. Trajnimi i palëve të interesuara në marketing.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Tregu vendor i punimeve artizanale tradicionale rome dhe vendi dhe hapësira me shumë qëllime, të ndërtuara pranë komunitetit rom në Gjirokastër, me një sipërfaqe totale prej 2000 m2 që përfshin një ndërtesë me strukturë lite me sipërfaqe të vlerësuar prej 700 m2 dhe treg të hapur, hapësirë ​​për shumë qëllime prej 1300 m2.

Tregu i hapur dhe pajisjet e ndërtimit të mobiluara duke përfshirë banaqe tregu, mobilje dhe shërbime plotësisht funksionale për 150 punëtorë artizanal vendas romë. Tregtimi i produkteve artizanale tradicionale lokale të romëve të Gjirokastrës, duke përfshirë të markuara dhe të promovuara nëpërmjet një fushate të synuar promovuese.

Qendra komunitare e pajisur dhe e mobiluar në godinën e re të tregut, për të shërbyer si një vend për aktivitete edukative dhe argëtuese komunitare për 80 anëtarë të komunitetit

4 trainime për biznes, marketing dhe aktivitete të tjera për ngritjen e kapaciteteve, të ofruara për 30 zejtarë vendas.

Trajnimi i 8 personave të stafit komunal të aftë në menaxhimin e aktiviteteve edukative dhe rekreative të komunitetit.

Pin It on Pinterest